+Marker Data: CU886

Crop cucumber
Population CSRILs
Linkage Group 6
Marker Type SSR
Map Position 64.7
Annotation
Source Name
Source Type cucumber_EST
Source Sequence CAACTCTGTTCCCTAAACTTCTTCTCTCTTTTAACTTCTT CTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTCTCTTTCCCTAATTTTT CAGATAATTGTTATTAAAACACAGAAGATGAATAGAAGAA ACAGTGGA
Developer
Document Cucurbit Genomics Database

motif (CTT)9
PCR product (bp) 127
fwd primer CU886-F
fwd primer seq. CAACTCTGTTCCCTAAACTTCTTCTC
rev primer CU886-R
rev primer seq. CCACTGTTTCTTCTATTCATCTTCTG
fwd primer_for postlabel CU886-FA
fwd primer seq._for postlabel atCAACTCTGTTCCCTAAACTTCTTCTC
rev primer_for post label CU886-R
rev primer seq._for post label CCACTGTTTCTTCTATTCATCTTCTG

Line allele-1 allele-2

Population Linkage Group Position
CSRILs 6 64.7

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain