+Marker Data: es767BM060283S

Crop pepper
Population KL-DH
Linkage Group KL08
Marker Type SSR
Map Position 121.21
Annotation
Source Name BM060283
Source Type misc cDNA
Source Sequence agaatcctttatcattcattgtggtacattagtacataag tacaaaaatgagtacgtatccaaaagccatatgttagtgc taactgctaatgaggtagtaaaatagtctatgataaaaca gaaaatctactactTATATAatTATATATAagacagtgct gacttcacataaggtgaatgcctgattttgtcctagacaa aagctgggacattctAGAGAGactcaagataagcaaaata aaagggacaaacgaatgtgaaacttctgtccataactagc acaaccatcagttacacgaccccagaaggaaggcgcatta ccagctgtccaccgaaaacacttttaacatagtagtaaca gaagtctgctaagataaaggtttgaactatttc
Developer NIVTS
Document

old source name
typing_method 13% PAGE
motif (ta)3at(ta)4
PCR product (bp)
fwd primer
fwd primer seq agtatccaaaagccatatgttagtgc
rev primer
rev primer seq gtttccttctggggtcgtgtaactgat
PCR condition 95C_1min->(94_30s->55C_30s->72C_1min)x35->72_5min->4C
polymerase Native Taq
comments

Line allele-1 allele-2

Population Linkage Group Position
KL-DH KL08 121.21

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain