+Marker Data: CU934

Crop cucumber
Population CSRILs
Linkage Group 6
Marker Type SSR
Map Position 63.8
Annotation
Source Name
Source Type cucumber_EST
Source Sequence ATTTTCTCCATCCATTGAAAGGATGCTTCCTTTTTTTTCA CTTTTTATTTTCCTCTCTTTACCTTCTTCTCTTCAAACTC ACTTATTTTTCTTTTCATCTTACTTTCTCCACGAACCTTC CTTCACTCCTCTTCTTCTTCTTCTTCCTCTTCTTCTTCTT CAATGCCTTTTGTTACCATTATTATTTTCCAAACAAACAA ATGGTTAAAAATTAAAACCAGACCAACTGGTTTGATTTAG TAATTGATTTGGTCTAATAATTGAACCAAGCCGAACAATA GACATGTCCTCAACTAAACCCC
Developer
Document Cucurbit Genomics Database

motif (TCT)5
PCR product (bp) 173
fwd primer CU934-F
fwd primer seq. CTCCACGAACCTTCCTTCAC
rev primer CU934-R
rev primer seq. ATTGTTCGGCTTGGTTCAAT
fwd primer_for postlabel CU934-F
fwd primer seq._for postlabel CTCCACGAACCTTCCTTCAC
rev primer_for post label CU934-R
rev primer seq._for post label ATTGTTCGGCTTGGTTCAAT

Line allele-1 allele-2

Population Linkage Group Position
CSRILs 6 63.8

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain