+Marker Data: es780BM062268S

Crop pepper
Population KL-DH
Linkage Group KL11
Marker Type SSR
Map Position 50.14
Annotation
Source Name BM062268
Source Type misc cDNA
Source Sequence ggagtatttaacacCTCTCTaaccgtcacccggctcgaca aTAATAATAATAATAATAATAAtagtccatcctcggattt ctcttccatcgccacttcaagcaattgtccCTCTCTttgg gaaagcagtgtccccaataagtttgttccaggtcttgtcc tggCTCTCTgagtttgggtttgatccgattattgttgatg ggctgaaatcgcaggtgttaaatcttgtgtccgggaggat gtaagtttaacggttggtttggggctttttgtttttattt tatctgcaattttaatttgcttggagttgtttaattaaaa gtagggaaaatggggtt
Developer NIVTS
Document

old source name
typing_method 13% PAGE
motif (ct)3aaccgtcacccggctcgacaa(taa)7
PCR product (bp) 123
fwd primer
fwd primer seq accgtcacccggctcgaca
rev primer
rev primer seq gtttattggggacactgctttccc
PCR condition 95C_1min->(94_30s->55C_30s->72C_1min)x35->72_5min->4C
polymerase Native Taq
comments QV: estimated by sequencer

Line allele-1 allele-2
K9-11 110.6 110.6
MZC-180 (selfed LS2341) 114.1 114.1

Population Linkage Group Position
KL-DH KL11 50.14

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain